Đặt Cược Trực Tuyến HK88

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@guoxue668.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
29/01/2024APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023
29/01/2024APH: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023
30/10/2023APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023
30/10/2023APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023
29/08/2023APH: Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023
29/08/2023APH: Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên năm 2023
28/07/2023APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023
28/07/2023APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023
28/04/2023APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023
28/04/2023APH: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023
31/03/2023APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
31/03/2023APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán
30/03/2023APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC kiểm toán năm 2022
30/01/2023APH: Giải trình chênh lệch LNST quý 4 năm 2022
30/01/2023APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022
30/01/2023APH: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022
28/10/2022APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022
28/10/2022APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022
29/08/2022APH: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2022
29/08/2022APH: Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2022
29/07/2022APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022
29/07/2022APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022
28/04/2022APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC quý 1 năm 2022
28/04/2022APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022
28/04/2022APH: Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022
30/03/2022APH: Giải trình chênh lệch LNST BCTC đã kiểm toán năm 2021
30/03/2022APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán
30/03/2022APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
28/01/2022APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021
28/01/2022APH: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2021
29/10/2021APH: Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính quý 3 năm 2021
29/10/2021APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021
29/10/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021
30/08/2021APH: Báo cào tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2021
30/08/2021APH: Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2021
30/07/2021APH: Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021
30/07/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021
30/07/2021APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021
29/04/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021
29/04/2021APH: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021
24/03/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán
24/03/2021APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán
29/01/2021APH: Công văn giải trình chênh lệch LNST quý 4 năm 2020
29/01/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020
29/01/2021APH: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2020
29/10/2020APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020
29/10/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020
28/08/2020APH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020
28/08/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (soát xét)
28/08/2020APH: Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 (soát xét)
29/07/2020APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2020
29/07/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020
29/04/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020
29/04/2020APH: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2020
10/03/2020APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán
10/03/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán
13/01/2020Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn năm 2019
13/01/2020Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu năm 2019
13/01/2020Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán
13/01/2020Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán
Ngày đăngTên tài liệuTải về
20/04/2023APH: Báo cáo thường niên năm 2022
18/04/2022APH: Báo cáo thường niên năm 2021
12/04/2021APH: Báo cáo thường niên năm 2020
27/03/2020APH: Báo cáo thường niên năm 2019
Ngày đăngTên tài liệuTải về
30/01/2024APH: Báo cáo quản trị Công ty năm 2023
28/07/2023APH : Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
30/01/2023APH: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
29/07/2022APH: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng 2022
28/01/2022APH: Báo cáo tình hình quản trị năm 2021
29/07/2021APH: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021
25/01/2021APH: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
30/07/2020APH: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020
30/03/2020APH: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Ngày đăngTên tài liệuTải về
31/01/2024Bản tin IR năm 2023
28/07/2023Bản tin IR nửa đầu năm 2023
28/04/2023Bản tin IR quý 1 năm 2023
28/10/2022Bản tin IR quý 3 năm 2022
03/08/2022Bản tin IR quý 2 năm 2022
05/05/2022Bản tin IR quý 1 năm 2022
10/02/2022Bản tin IR năm 2021
02/11/2021Bản tin IR quý 3 năm 2021
03/08/2021Bản tin IR quý 2 năm 2021
29/04/2021Bản tin IR quý 1 năm 2021
29/01/2021Bản tin IR năm 2020
28/10/2020Bản tin IR Quý 3/2020
05/08/2020Bản tin IR Quý 2/2020