Đặt Cược Trực Tuyến HK88

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@guoxue668.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
29/01/2024APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC quý 4 năm 2023
15/01/2024APH: Nghị quyết HĐQT thông qua các giao dịch với bên liên quan phát sinh năm 2024
Ngày đăngTên tài liệuTải về
30/10/2023APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC quý 3 năm 2023
25/10/2023APH: Thông báo về việc đăng ký giao dịch và ngày giao dịch đầu tiên của TP APHH2325001
25/10/2023APH: Thông báo về việc đăng ký giao dịch và ngày giao dịch đầu tiên của TP APHH2124001
20/09/2023APH: Thông báo chốt danh sách trái chủ để thực hiện đăng ký tập trung TP phát hành riêng lẻ năm 2021 tại VSDCnăm 2021
20/09/2023APH: Thông báo chốt danh sách trái chủ để thực hiện đăng ký tập trung Trái phiếu APHH2325001 tại VSDC
20/09/2023APH: CBTT Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ
09/09/2023APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc cầm cố cổ phiếu AAA
09/09/2023APH: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và trả nợ vay trước hạn
29/08/2023APH: Báo cáo tình hình tài chính (Kỳ báo cáo: Bán niên năm 2023)
29/08/2023APH: Báo cáo tình hình thực hiện cam kết đối với các trái chủ (Kỳ báo cáo: Bán niên năm 2023)
29/08/2023APH: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (Kỳ báo cáo: Bán niên năm 2023)
29/08/2023APH: Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ (kỳ báo cáo: Bán niên năm 2023)
29/08/2023APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2023
28/07/2023APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC quý 2 năm 2023
30/06/2023APH: CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
01/06/2023APH: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất
09/05/2023APH: Thông báo thay đổi nhân sự
05/05/2023APH: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
28/04/2023APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC quý 1 năm 2023
22/04/2023APH: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 5
14/04/2023APH: Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
04/04/2023APH: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu riêng lẻ trước hạn
30/03/2023APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC kiểm toán năm 2022
30/03/2023APH: Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021
30/03/2023APH: Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021
30/03/2023APH: Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020
30/03/2023APH: Báo cáo tình hình thực hiện cam kết đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022
30/03/2023APH: Báo cáo tình hình tài chính năm 2022
30/03/2023APH: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022
23/03/2023APH: CBTT về việc mua lại một phần trái phiếu phát hành riêng lẻ trước hạn
22/03/2023APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB – Mr. Đinh Xuân Cường
21/03/2023APH: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
16/03/2023APH: Nghị quyết HĐQT thông qua mua lại và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
16/03/2023APH: CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
16/03/2023APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB – Mrs. Hòa Thị Thu Hà
16/03/2023APH: Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông
14/03/2023APH: CBTT về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
13/03/2023APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB – Mr. Phạm Đỗ Huy Cường
08/03/2023APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB – Mrs. Nguyễn Thị Tiện
06/03/2023APH: Đính chính thông báo về việc điều chỉnh thời gian mua lại cổ phiếu ưu đãi ngày 28/02/2023
28/02/2023APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu NNB – Mr. Pham Do Huy Cuong
28/02/2023APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB – Mrs. Hoa Thi Thu Ha
28/02/2023APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB – Mr. Dinh Xuan Cuong
28/02/2023APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB-Mrs. Nguyen Thi Tien
28/02/2023APH: Thông báo điều chỉnh thời gian dự kiến mua lại cổ phiếu ưu đãi
06/02/2023APH: CBTT về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị
01/02/2023APH: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quan phát sinh năm 2023
31/01/2023APH: Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh
30/01/2023APH: Giải trình chênh lệch LNST quý 4 năm 2022
30/01/2023APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần PBAT
27/01/2023APH: Thông báo thay đổi nhân sự
27/01/2023APH: CBTT về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đinh Xuân Cường
13/01/2023APH: Thông báo mua lại cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông
Ngày đăngTên tài liệuTải về
28/12/2022APH: CBTT về việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu mã APH-H2124-001
19/12/2022APH: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu APH-H2124-001
14/12/2022APH: Báo cáo kết quả giao dịch của NNB – Ông Phạm Đỗ Huy Cường
12/12/2022APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi
25/11/2022APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 sửa đổi, bổ sung
25/11/2022APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
15/11/2022APH: Thông báo giao dịch của NNB – Mr. Phạm Đỗ Huy Cường – TVHĐQT kiêm Phó TGĐ
07/11/2022APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
28/10/2022APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC quý 3 năm 2022
10/10/2022APH: CBTT về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
10/10/2022APH: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
10/10/2022APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
29/08/2022APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2022
12/08/2022APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NNB – Mr. Nirav Patel Sudhir
10/08/2022APH: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu kỳ bán niên 2022
29/07/2022APH: Giải trình chênh lệch LNST quý 2 năm 2022
29/07/2022APH: Thông báo giao dịch của Ông Nirav Sudhir Patel – Thành viên HĐQT độc lập
06/07/2022APH: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022
01/07/2022APH: Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty
27/06/2022APH: Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty con
15/06/2022APH: Thông báo thay đổi nhân sự
31/05/2022APH: Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu CTCP Nhựa Hà Nội
09/05/2022APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phiếu CTCP Nhựa Hà Nội
29/04/2022APH: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
28/04/2022APH: Quy chế kiểm toán nội bộ
27/04/2022APH: CBTT kết quả mua lại trái phiếu riêng lẻ trước hạn
13/04/2022APH: CBTT về việc mua lại trái phiếu trước hạn
31/03/2022APH: Báo cáo tình hình tài chính năm 2021
30/03/2022APH: CBTT về ngày ĐKCC chốt DS cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
24/03/2022APH: Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2021
14/03/2022APH: Quyết định niêm yết bổ sung
10/03/2022APH: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận DKKD lần thứ 12
08/03/2022APH: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do VSD cấp thay đổi lần thứ 4
23/02/2022APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
16/02/2022APH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
16/02/2022APH: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng
12/02/2022APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu AAA để thanh toán gốc Trái phiếu
28/01/2022APH: Giải trình chênh lệch LNST quý 4 năm 2021
27/01/2022APH: Thông báo của HSX về ngày ĐKCC chốt danh cổ đông nhận cổ phiếu thưởng
25/01/2022APH: CBTT đính chính Nghị quyết HĐQT ngày 21/1/2022
21/01/2022APH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cp thưởng
21/01/2022APH: Nghị quyết HĐQT vv điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông nhận cp thưởng
10/01/2022APH: Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng và CBTT ngày chốt danh sách cổ đông
07/01/2022APH: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quan
Ngày đăngTên tài liệuTải về
31/12/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu NHH cho AAA
24/12/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện PAPH cổ phiếu thưởng
16/12/2021APH: Thông báo bổ sung quy định đối với cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 2
08/12/2021APH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn-Công ty TNHH IGG USA Việt Nam
19/11/2021APH: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021
16/11/2021APH: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ
29/10/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phần CTCP sản xuất PBAT An Phát
22/10/2021APH: CBTT về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
15/10/2021APH: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2021
04/10/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu VBC
22/09/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NNB – Nirav Sudhir Patel
16/09/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB – Ông Đinh Xuân Cường
07/09/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của NNB – Ông Phạm Hoàng Việt
07/09/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB – Ông Nguyễn Lê Trung
30/08/2021APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB – Ông Nirav Sudhir Patel
30/08/2021APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của NNB – Ông Phạm Hoàng Việt
30/08/2021APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2021
25/08/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Tiện
17/08/2021APH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Công ty TNHH IGG USA Việt Nam
13/08/2021APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Tiện
13/08/2021APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Lê Trung
13/08/2021APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Đinh Xuân Cường
13/08/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Lê Trung
13/08/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Phạm Ánh Dương
13/08/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Đinh Xuân Cường
13/08/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Tiện
11/08/2021APH: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu kỳ bán niên 2021
06/08/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Phạm Đỗ Huy Cường
30/07/2021APH: Thông báo bổ sung phương thức giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Tiện
30/07/2021APH: Thông báo bổ sung phương thức giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Phạm Ánh Dương
28/07/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả thanh toán một phần gốc trái phiếu APH_BOND2020
12/07/2021APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB – Ông Phạm Đỗ Huy Cường
12/07/2021APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB – Bà Nguyễn Thị Tiện
12/07/2021APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB – Ông Đinh Xuân Cường
12/07/2021APH: Thông báo giao dịch của NNB – Ông Nguyễn Lê Trung
12/07/2021APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB – Ông Phạm Ánh Dương
28/06/2021APH: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2021
26/06/2021APH: Bản cung cấp thông tin NNB – Ông Lim HeonYoung
26/06/2021APH: Bản cung cấp thông tin NNB – Ông Nguyễn Lê Thăng Long
26/06/2021APH: Bản cung cấp thông tin NNB – Ông Đinh Xuân Cường
26/06/2021APH: Bản cung cấp thông tin NNB – Ông Nguyễn Lê Trung
26/06/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm TGĐ
23/06/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
07/05/2021APH: Thông báo thay đổi niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
07/05/2021APH: CBTT kết quả mua lại trái phiếu trước hạn
06/05/2021APH: CBTT về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
05/05/2021APH: Quyết định thay đổi niêm yết
29/04/2021APH: Giải trình chênh lệch LNST quý 1 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020
29/04/2021APH: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11
26/04/2021APH: Công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn
15/04/2021APH: CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
15/04/2021APH: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng
15/04/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phần không phân phối hết
13/04/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
13/04/2021APH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
09/04/2021APH: Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của người nội bộ bộ
05/04/2021APH: Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông nội bộ
24/03/2021APH: Công văn giải trình chênh lệch LNST năm 2020 so với năm 2019
20/03/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ
20/03/2021APH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
12/03/2021APH: Thông báo hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
26/02/2021APH: Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung 6,8 triệu cổ phiếu
18/02/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua
17/02/2021APH: Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
17/02/2021APH: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng
17/02/2021APH: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2
17/02/2021APH: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
29/01/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty
25/01/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quan
19/01/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết
13/01/2021APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập Công ty con
Ngày đăngTên tài liệuTải về
29/12/2020APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
17/12/2020APH: Công bố thông tin thay đổi SLCP có quyền biểu quyết đang lưu hành
17/12/2020APH: Báo cáo kết quả chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi
17/12/2020APH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi
03/12/2020APH: Công bố thông tin về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2021
12/11/2020APH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu NHH
29/10/2020APH: Giải trình chênh lệch LNST quý 3 năm 2020
15/10/2020APH: Nghị quyết HĐQT Vv Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông phát hành năm 2018
12/10/2020APH: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
28/08/2020APH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020
28/08/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (soát xét)
28/08/2020APH: Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 (soát xét)
25/08/2020APH: Công bố thông tin về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
20/08/2020APH: Công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020
20/08/2020APH: Báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu
29/07/2020APH: Giải trình chênh lệch LNST quý 2 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước
16/07/2020APH: Báo cáo kiểm toán vốn đầu tư của chủ sở hữu năm 2020
16/07/2020APH: Bản cáo bạch niêm yết
16/07/2020APH: Thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên
16/07/2020APH: Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại HSX
15/07/2020APH: Nghị quyết HĐQT Vv Mua cổ phần AAA phát hành thêm để thực hiện chứng quyền
13/07/2020APH: Báo cáo điều chỉnh bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
08/07/2020APH: Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh
07/07/2020APH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
06/07/2020APH: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng
06/07/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng
06/07/2020APH: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2020
03/07/2020APH: Báo cáo kết quả giao dịch của NNB – Ông Nirav Patel – Thành viên Hội đồng quản trị
01/07/2020APH: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2020
25/06/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thoái vốn tại CTCP Giải pháp và Dịch vụ phần mềm Nam Việt
22/06/2020APH: Thông báo kết quả đấu giá
16/06/2020APH: Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần
10/06/2020APH: Thông báo giao dịch của người nội bộ – Mr. Patel Nirav Sudhir
25/05/2020APH: Thông báo bán đấu giá cổ phần
20/05/2020APH: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
18/05/2020APH: Thông báo phát hành trái phiếu riêng lẻ
14/05/2020APH: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
29/04/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh
29/04/2020APH: Giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019
30/03/2020APH: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
30/03/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua một số nội dung liên quan đến việc phát hành
24/03/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Liên vận An Tín
07/03/2020APH: Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản Mr. Hiroaki Yashiro
03/03/2020APH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành tăng vốn
26/02/2020APH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với các bên liên quan
11/02/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP An Thành Bicsol
05/02/2020APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn CTCP Khu Công Nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát 1
05/02/2020APH: Công văn chấp thuận gia hạn thời gian CBTT Báo cáo tài chính năm 2020
04/02/2020APH: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách đối ngoại, quan hệ quốc tế
14/01/2020Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
10/01/2020Bản thông tin tóm tắt đại chúng
09/01/2020An Phát Holdings: Công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúng